Privatumo politika


Mes, UAB "Židiniai ir Marmurai", juridinio asmens kodas 302431415, PVM mokėtojo kodas LT100004897614, adresas Laisvės pr. 62, LT-05259 Vilnius (toliau - Bendrovė arba Mes), rūpinamės savo internetinio puslapio https://marmurai.lt naudotojo (toliau - Jūs arba Naudotojas) duomenų saugumu ir privatumu.

Ši Privatumo politika yra skirta pateikti informaciją apie tai, kaip Bendrovė tvarko ir saugo Jūsų duomenis, Jums naudojantis svetainę.

I. Pagrindinės sąvokos

 1. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.
 2. Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.
 3. Duomenų gavėjas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuriai atskleidžiami asmens duomenys, nesvarbu, ar tai trečioji šalis ar ne. Tačiau valdžios institucijos, kurios pagal Sąjungos arba valstybės narės teisę gali gauti asmens duomenis vykdydamos konkretų tyrimą, nelaikomos duomenų gavėjais; tvarkydamos tuos duomenis, tos valdžios institucijos laikosi taikomų duomenų tvarkymo tikslus atitinkančių duomenų apsaugos taisyklių.
 4. Trečioji šalis – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri nėra duomenų subjektas, duomenų valdytojas, duomenų tvarkytojas, arba asmenys, kuriems tiesioginiu duomenų valdytojo ar duomenų tvarkytojo įgaliojimu leidžiama tvarkyti asmens duomenis.
 5. Duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys.
 6. Duomenų subjektas – fizinis asmuo, kurio asmens duomenys yra tvarkomi.

II. Asmens duomenys

 1. Teisėti asmens duomenų tvarkymo kriterijai

Bendrovė renka bei toliau tvarko Jūsų asmens duomenis tik remdamasi asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais:

 • Jūsų sutikimu;
 • siekiant sudaryti ir (ar) vykdyti su Jumis sudarytą sutartį.
 • Mūsų teisėtas interesas
 • Teisinės prievolės, kylančios ir taikomos Bendrovei, vykdymas
 1. Tvarkomi asmens duomenys

Bendrovė tvarko šiuos duomenis:

 • su Jūsų sutikimu, asmens, įmonės duomenis, kad galėtume įvykdyti jūsų užsakymą (tai pagrindinė informacija, pavyzdžiui, vardas, pavardė, įmonės pavadinimas, įmonės kodas, adresas, telefono numeris ); 
 • kitus duomenis, kurie yra renkami remiantis Jūsų sutikimu ir kurie apibrėžiami išsamiai tuo metu, kai iš Jūsų prašoma sutikimo;
 • kitus duomenis, kurie gaunami siekiant sudaryti ir (ar) vykdyti su Jumis sudarytą sutartį
 1. Asmens duomenų saugojimo terminai
  Mes saugome Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas.

Mes siekiame nesaugoti pasenusios arba nereikalingos informacijos ir užtikrinti, kad asmens duomenys ir kita informacija apie klientus būtų nuolat atnaujinta ir teisinga.

 1. Asmens duomenų teikimas
  Bendrovė teikia Jūsų duomenis:
 • Jums sutikus, aiškiai apibrėžtiems duomenų gavėjams;
 • Įstaigoms ar organizacijoms pagal teisės aktų reikalavimus;
 • Kitiems tretiesiems asmenims Jūsų sutikimu, kuris gali būti gautas dėl konkretaus atvejo. 

III. Bendrovės naudojamos asmens duomenų saugumo priemonės

Bendrovė veikla internete atitinka visus atitinkamai veiklai keliamus tarptautinių teisės aktų,  Europos Sąjungos teisės aktų ir Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus. 

 1. Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR)

  Bendrovė tvarkydama duomenų subjektų asmens duomenis laikosi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatų ir yra įgyvendinusi atitinkamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. 

  Nepasaint to, negarantuojame absoliutaus jūsų asmeninių duomenų saugumo.

IV. Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarka

Jūs turite teisę.

Šioje pranešimo dalyje apžvelgiame duomenų apsaugos teisės aktuose numatytas Jūsų teises. Kai kurios teisės apima daug aspektų, todėl šiame pranešime pristatome tik pagrindinius. Rekomenduojame susipažinti su atitinkamais teisės aktais ir priežiūros institucijų gairėmis, kad žinotumėte visą informaciją apie šias teises.

 • kreiptis į bendrovę su prašymu suteikti informaciją apie bendrovės tvarkomus Jūsų asmens duomenis („teisė žinot“ ir „teisė susipažinti“);
 • kreiptis į bendrovę su prašymu ištaisyti ar sunaikinti Jūsų asmens duomenis, kai Jūs nustatote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs („teisė ištaisyti ir sunaikinti“);
 • kreiptis į bendrovę su prašymu sustabdyti Jūsų asmens duomenų tvarkymą, jeigu Jūs nustatote, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai („teisė sustabdyti“);
 • kreiptis į bendrovę su prašymu nesutikti, kad toliau būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys („teisė nesutikti“);
 • kreiptis į bendrovę su prašymu apriboti Jūsų duomenų tvarkymą, jeigu asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas („teisė apriboti“);
 • kreiptis į bendrovę su prašymu ištrinti Jūsų duomenis, kai asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai arba asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi“ („teisė būti pamirštam“).

Kitos nuostatos

4.1. Bendrovė turi teisę keisti, papildyti „Privatumo politiką“ visiškai ar iš dalies. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos.

4.2. Iškilus klausimams kreipkitės šiais kontaktais:
Laisvės pr. 62, LT-05259 Vilnius
+370 656 29 905

Slapukų politika


Tęsdami naršymą mūsų puslapyje, Jūs sutinkate naudoti būtinuosius slapukus Jūsų įrenginį. Slapukuose nėra konfidencialios informacijos apie Jūs.

Kas yra slapukai?


Slapukai yra nedideli tekstiniai failai (užimantys iki kelių KB), kuriuos Jūsų interneto naršyklė, apsilankant mūsų svetainėje, patalpina Jūsų kompiuteryje, planšetėje arba kitame išmaniajame įrenginyje. Jie leidžia svetainei išsaugoti tokius duomenis kaip:

 • prisijungimo duomenys (prisijungiančio įrenginio IP adresas, prisijungimo laikas, miestas, iš kurio jungiamasi);
 • naršyklės tipas;
 • demografiniai duomenys (amžiaus grupė, lytis);
 • duomenys apie tai, kaip Jūs naršote svetainėje (kuriose sekcijose lankotės, kokiomis prekėmis domitės).

Tikslai, kuriais naudojame slapukus


Tam, kad mūsų svetainė galėtų pasiūlyti klientui visavertes paslaugas, vartotojo sutikimu vartotojo kompiuteryje (įrenginyje) įrašoma informacija slapukai (angl. cookies), kuri naudojama vartotojo, kaip ankstesnio svetainės naudotojo, atpažinimui, renkant svetainės lankomumo statistiką, vartotojo veiksmus, įskaitant demografinius rodiklius. Vartotojas bet kada gali peržiūrėti, kokie slapukai yra įrašomi, ir gali ištrinti dalį ar visus įrašytus slapukus. Mūsų tikslas:

 • užtikrinti efektyvų ir saugų svetainės veikimą;
 • pagerinti tinklapio naudojimąsi pagal Jūsų poreikius;
 • surinkti bendrus suvestinius duomenis apie svetainės lankomumą ir svetainės interaktyvumą tam, kad galėtume pasiūlyti geresnę patirtį ir įrankius svetainėje ateityje. Mes taip pat galime naudoti patikimų trečiųjų šalių paslaugas, kurios sektų šią informaciją mūsų vardu;
 • atpažinti Jūsų įrenginį, kai lankotės mūsų tinklapyje;
 • rinkti informaciją apie Jūsų veiksmus internete ir pateikti dominančias reklamas.

Šioje svetainėje naudojami slapukai


Savo tinklapyje naudojame nuolatinius ir sesijos slapukus. Sesijos slapukų galiojimas baigiasi kartu su naršyklės sesijos pabaiga. Nuolatiniai slapukai yra saugomi Jūsų įrenginyje tam tikrą laiką. Mūsų naudojamus slapukus galima suskirstyti į kategorijas:


Būtini slapukai (NEREIKALAUJANTYS Jūsų išankstinio SUTIKIMO): šie slapukai leidžia naudotis visomis mūsų tinklapio funkcijomis ir mes automatiškai juos patalpiname Jūsų įrenginyje, kai pradedate naršyti interneto svetainėje. Jūs galite išjungti slapukus bet kuriuo metu pakeičiant naudojamos naršyklės nustatymus, tačiau tai gali trukdyti Jums tinkamai rodyti šią svetainę. Jie nerenka informacijos apie Jus. Mes juos naudojame, pavyzdžiui,įsiminti pridėtus į krepšelį produktus.


Analitiniai slapukai (reikalaujantys Jūsų išankstinio SUTIKIMO): naudojame šiuos slapukus rinkdami informaciją apie tai, kaip lankytojai naudojasi mūsų tinklapiu. Šie slapukai gali būti įdiegti tik su Jūsų išankstiniu sutikimu. Papildomai mūsų svetainė taip pat nustato slapukus, priklausančius trečiosioms šalims, kurie buvo įdiegti su Jūsų išankstiniu sutikimu. Šios trečiosios šalys gali turėti prieigą prie informacijos, surinktos per jų naudojamus slapukus. Trečiosios šalys yra: Google Inc. (per savo „Google Analytics“ paslaugą). Jie padeda mums gauti informaciją, reikalingą mūsų tinklapio tobulinimui, pavyzdžiui, kurie puslapiai lankomi dažniausiai.


Reklaminiai slapukai (reikalaujantys Jūsų išankstinio SUTIKIMO): Norėdami gauti informacijos apie savo lankytojus, naudojame „Google Tag Manager“ ir „Google Analytics“.; Tai padeda tobulinti tinklapį ir pagerinti apsipirkimą. Šių slapukų pagalba surinktą informaciją Google perduoda ir saugo JAV serveriuose pagal savo privatumo politiką. Norėdami gauti daugiau informacijos apie Google privatumo politiką ir kaip tai taikoma "Google Analytics", prašome perskaityti: Google Analytics privatumo apžvalgą. Mes naudojame Google reklamą (Google AdWords), kaip tikslinę informaciją mūsų tinklapio naudotojams, kurie anksčiau lankėsi mūsų tinklapyje. Kartu yra naudojama pakartotinės rinkodaros paslauga iš "Google AdWords" funkcionalumo, kuri rodys reklamą trečiųjų šalių svetainėse (įskaitant "Google") ankstesniems lankytojams. Norėdami atsisakyti šių paslaugų, perskaitykite žemiau pateiktą informaciją, kad atšauktumėte savo sutikimą. Taip pat mes naudojame „Facebook“ ir „Facebook pixel“ slapukus. „Facebook“ slapukai ir pikseliai leidžia įvertinti, optimizuoti ir kurti auditorijų reklamų kampanijas, kurios yra naudojamos „Facebook“ svetainėje. Išsamesnė informacija apie „Facebook Pixel“ pateikta tinklavietėje čia. „Facebook“ naudojamų slapukų ir „Facebook Pixel Re-Marketing“ galite atsisakyti savo Facebook paskyros nuostatose.

Trečiųjų šalių slapukai: mūsų tinklapis leidžia kai kuriuos trečiųjų šalių slapukus. Pavyzdžiui, jei norite pasidalinti produkto nuotrauka ir spaudžiate mygtuką “dalintis”, galite gauti slapukus iš tokių tinklapių kaip Facebook ar Instagram. Šie slapukai leidžia dalintis turiniu socialiniuose tinkluose. UAB „Židiniai ir Marmurai“ interneto svetainėse gali būti pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines, taip pat į socialinius tinklus (pvz., galimybė dalintis svetainės turiniu socialiniuose tinkluose „Facebook“, „Instagram“). Pažymėtina, kad trečiųjų šalių svetainėms, kurių nuorodos pateikiamos UAB „Židiniai ir Marmurai“ interneto svetainėse, yra taikomos šių svetainių privatumo politikos ar kiti dokumentai, atitinkantys privatumo politiką. UAB „Židiniai ir Marmurai“ neprisiima atsakomybės už šių svetainių pateiktos informacijos turinį, jų veiklą bei jų privatumo politikų nuostatas.

Šriftai: Šriftai naudojami šiame puslapyje yra iš Google Fonts, jiems nereikia slapukų.

Kaip atšaukti sutikimą?


Dauguma naršyklių automatiškai priima slapukus, tačiau savo naršyklės nustatymuose galite pasirinkti ar tikrai norite priimti slapukus. Naudodami savo naršyklės nustatymus, galite lengvai atsisakyti arba pašalinti slapukus iš savo įrenginio. Tačiau, tai gali neleisti Jums pilnai išnaudoti viso mūsų tinklapio funkcionalumo. Norėdami atsisakyti tikslinių Google reklamų, apsilankykite Google atsisakymo puslapiuose: Jei norite atsisakyti Google reklamų ir Google Analytics slapukų, galite tai padaryti šiuose Google tinklapiuose:

 • reklamų nuostatų tvarkyklėje Norėdami atsisakyti Google Analytics, apsilankykite:
 • Google Analytics reklamų atsisakymas naršyklėje Norėdami pakeisti slapukų nustatymus, spustelėkite:
 • "Židiniai ir Marmurai" bet kuriame puslapyje atidarykite slapukų nustatymų panelę, esančia puslapio apatinėje pozicijoje
 • vienu mygtuko paspaudimu galite ištrinti slapukus, kuriems davėte savo sutikimą čia Atkreiptinas dėmesys, kad kai kuriais atvejais, slapukų atsisakymas ar ištrynimas gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės.

Tvarkymo teisėtumas

 • tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį;

Elektroninio laiško nuorodos


Jeigu jūs nuspręsite susisiekti su mumis naudojantis mūsų elektroninio pašto nuoroda, nė vienas iš jūsų pateiktų duomenų nebus išsaugotas svetainėje ar pateiktas trečiosioms šalims. Duomenys bus sudėti į elektroninį laišką ir išsiųsti mums per jūsų pašto klientą.

© 2009 - 2024 UAB "Židiniai ir Marmurai"